Skip to main content

Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT

Deze Privacy Statement verklaart hoe het Instituut voor Governance & Leiderschap (hierna: ‘IGL’, ‘Instituut’, ‘we’ of ‘wij’/'onze') de persoonlijke data verwerkt die u aan ons verstrekt of die we van u verkrijgen via onze website(s). Deze Privacy Statement was het laatst gewijzigd in April 2024. We kunnen deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de databescherming?

Het Instituut voor Governance & Leiderschap gevestigd te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze organisatie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Instituut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91460298.

We zullen er voor zorg dragen dat uw persoonlijke data zorgvuldig en veilig verwerkt worden, in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Onze Data Protection Officer is te bereiken via onderstaande contactgegevens:
Instituut voor Governance & Leiderschap (IGL)
Parelhoenstraat 23, 3815AE Amersfoort
Email: office@governanceleiderschap.nl
Internet: https://www.governanceleiderschap.nl

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

IGL verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u zodat u gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, zoveel als mogelijk offline, afhankelijk van of en hoe u van onze website gebruik maakt, of van andere apps of communicatie:

- Naam: voornaam, achternaam, initialen, titel;
- Contact details: adres, postcode, woonplaats, land, telefoon nummer, e-mail;
- Aanhef/Optioneel Geslacht, geboortedatum;
- Registratie gegevens voor training en coaching diensten en/of evenementen;
- Taal- en communicatie voorkeur;
- Financiele details: bankrekening credit card nummer, BTW nummer;
- Electronic data: login details en passwords.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

3. Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

Uw personoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doelen:

- Om onze diensten te kunnen aanbieden ter uitvoering van de overeenkomst met u;
- Om onze nieuwsbrief en electronische berichten te kunnen versturen;
- Om u te contacteren of te informeren over (wijzigingen in) in het toesturen van producten en diensten ter uitvoering van de overeenkomst;
- Om onze interne controle en bedrijfszekerheid te garanderen;
- Om onze juridische en fiscale verplichtingen te kunnen nakomen. 

IGL verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

IGL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals o.m. aangegeven onder 3. De wettelijke bewaartermijn voor de fiscus is zeven jaar.

 

5. Delen wij uw gegevens met derden?

IGL verkoopt geen gegevens aan derden. IGL deelt uw gegevens alleen met derden of externe partijen: 1) als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, zoals aangegeven onder 3, zoals IT-service providers, accountants, of betaaldiensten, of 2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of 3) als u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Als data controller zijn we weliswaar verantwoordelijk voor het veilig verwerken van uw gegevens binnen onze organisatie, echter, we zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door derden of externe partijen zoals hierboven aangegeven.

 

6. Hoe worden uw gegevens beschermd?

IGL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

Mocht er desondanks iets mis gaan, dan zal IGL u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen evenals de verantwoordelijke overheidsinstantie, en onmiddelijk de nodige extra maatregelen nemen om uw gegevens opnieuw veilig te stellen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via office@governanceleiderschap.nl

 

7. Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IGL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.g

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@governanceleiderschap.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen om uw identiteit op een aanvullende manier te bevestigen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IGL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.