Zelfevaluatie voor uw RvT of RvC

Daniel le Gras is een competente gespreksleider die het evenwicht tussen 'prikkeling' en 'loslaten' goed weet te hanteren.
Dhr. G. Gerding, Voorzitter RvT Marnix Academie
Prijs/kwaliteit: 9 - Dank voor je begeleiding en graag tot een volgende keer!
Mw. mr. B. Lemstra, Vicevoorzitter RvT Veluwse Onderwijsgroep
Veel dank voor de ondersteuning van de evaluatie. Ik denk dat het prima was om dat zo te doen. Je sprong snel en makkelijk in bij de onderwerpen die we moesten bespreken.
Mw. mr. I. Brakman, Voorzitter RvT Staatsbosbeheer

Meer referenties

Voor zijn periodieke zelfevaluatie kan uw Raad kiezen uit diverse opties afhankelijk van de behoeften van uw Raad en het beschikbare budget.

Optie 1. Online vragenlijsten

De basismodule Kwaliteit van Toezicht bevat 48 vragen verdeeld over vier thema’s: Toezichthoudende Rollen deel 1 en 2, het Functioneren van uw raad als team en het Functioneren van de Voorzitter. Er zijn nog twee andere vragenlijsten beschikbaar: de eerste gaat over Team cultuur en Team dynamics (24 vragen) en focust op de kwaliteit van de relaties in een Raad. De tweede gaat over het Functioneren van de Voorzitter (24 vragen).

Aanpak

Elke deelnemer krijgt een persoonlijke inlogcode. Na verwerking van de scores ontvangt u een digitaal eindrapport met onze conclusies en aanbevelingen. U kunt dit rapport bespreken met of zonder onze externe begeleiding.

Als extra optie bij de vragenlijst Kwaliteit van Toezicht kunt u de scores van uw Raad vergelijken met een landelijke benchmarkgroep van toezichthouders die in de afgelopen jaren deze vragenlijst heeft ingevuld. U kunt natuurlijk ook uw bestuurder uitnodigen om deel te nemen om zijn of haar perceptie te vergelijken met het zelfbeeld van uw Raad.

Resultaten

Objectiever beeld van de kwaliteit van toezicht van uw Raad

Meer inzicht in de percepties van de leden (en de bestuurder)

Concrete aanbevelingen om de kwaliteit van toezicht te verbeteren

Een aanrader! Het rapport n.a.v. de online zelfevaluatie leverde ons bruikbare aanknopingspunten op voor onze zelfevaluatie-bijeenkomst.
Dhr. Ir. P. van Waning, Voorzitter RvC Wonion

Optie 2. Reflectief plenair gesprek

In een plenair gesprek heeft uw Raad de mogelijkheid om op een meer flexibele wijze te reflecteren op zijn kwaliteit van toezicht. Er wordt geen vragenlijst gebruikt.

Aanpak

Wij kunnen aandacht besteden aan alle algemene aspecten (generiek) of aan bepaalde aspecten van toezicht (specifiek). Denkt u hierbij aan toezichthouden op de zachte factoren, zoals de organisatiecultuur. Wij kunnen tevens achteruit én vooruit kijken: wat komt er de komende 12 tot 24 maanden op de organisatie af? En wat betekent dat voor de kwaliteit van toezicht van uw Raad? Meestal heeft deze optie ook een educatief element, omdat wij kunnen wijzen op nieuwe trends of best practices elders.

Als extra optie bestaat de mogelijkheid om een semigestructureerd gespreksdocument te gebruiken die de leden van tevoren ontvangen. Tevens is het mogelijk om de leden van uw Raad vooraf individueel te interviewen. Van deze mogelijkheid wordt o.a. gebruik gemaakt als de samenwerking in de Raad niet optimaal is. De interviews duren 60 minuten en vinden telefonisch plaats. Ook bestuurders en directeuren kunnen hieraan deelnemen.

Resultaten

Actuele kennis van modern en proactief toezicht

Evenwichtiger toezicht op harde en zachte factoren

Beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in uw organisatie

De sessie was goed voorbereid. En in een dagdeel zijn wij als RvT 'in het spoor gezet' naar een proactieve RvT.
Dhr. Ing. G. de Jong, Voorzitter RvT RST Zorgverleners

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de evaluatie wordt op meerdere manieren gewaarborgd. De vragenlijst Kwaliteit van Toezicht is wetenschappelijk gevalideerd. Verder is het Instituut erkend door de NVTZ, VTOI en VTW als externe begeleider van zelfevaluaties. Als evaluatoren komen wij regelmatig bij elkaar voor intervisie. En, ook wij doen aan voortdurende bijscholing.

De door het Instituut ontwikkelde zelfevaluatiemethode is efficiënt, concreet, oplossingsgericht en uitnodigend. Prijs/kwaliteitverhouding: 9" Voorzitter RvT Zorginstelling

De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd

De betrouwbaarheid en geldigheid van de online vragenlijst Kwaliteit van Toezicht krijgt apart aandacht. Ook bij het verbreden van de empirische basis van de benchmark blijft de maat voor betrouwbaarheid, Cronbach’s alpha (α), evident hoog (rond de .90). Eliminatie van aparte items heeft daarop nauwelijks effect. Van sterk afwijkende oordelen (“outliers” ) is beperkt sprake, alleen als het over de huidige situatie gaat - bij het oordeel over de gewenste kwaliteit is er grote overeenkomst.
Em. Prof. Drs. C. van de Merwe Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek

Erkenning

Wij zijn als evaluator erkend in de zorgsector door de NVTZ, in de onderwijssector door de VTOI en bij Woningcorporaties door de VTW.

Brochure en tarieven

Download hier de IGL-brochure Bestuur en Toezicht